backdround image

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder “verwerking” verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen van gegevens, het registreren, opslaan, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van verspreiding, wissen, archiveren en vernietigen. SRL Scanium, Metrologielaan 10, 1130 Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vragen over dit onderwerp kunnen ons gericht worden per post op bovenstaand adres of per e-mail op het volgende adres: DPO[@]scanium.com 

Wie is Scanium?

Scanium is een dienstverlenend bedrijf in de digitaliseringssector. Scanium is verbonden met Sicli en haar dochterondernemingen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals gebruikersgegevens (bijv. naam, achternaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en soortgelijke gegevens, kopie van uw identiteitskaart, hobby’s), locatiegegevens indien van toepassing en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten. 

Wij zullen alleen besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of wanneer u daarmee hebt ingestemd. 

Wij zullen alleen profielen opstellen als u daarmee hebt ingestemd. Daartoe zullen wij u om specifieke toestemming vragen. Wij kunnen u dan gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten doen door de gegevens die wij over u hebben en/of die uit analyses van onze systemen voortvloeien, te combineren. 

Wij verwerken geen zogenaamde “gevoelige” gegevens, d.w.z. gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, uw leven en/of seksuele geaardheid, of uw gezondheid. Indien wij dergelijke gegevens op enig moment zouden verwerken, zouden wij dat alleen doen na uw uitdrukkelijke toestemming en voor specifieke doeleinden die u van tevoren zouden worden uitgelegd, of indien een dergelijke verwerking noodzakelijk is in het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid of de preventieve geneeskunde of bedrijfsgeneeskunde.

Voor welke doeleinden en op welke basis(s) gebruiken wij de door u verstrekte gegevens?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor verschillende doeleinden, zoals 

Scanium heeft geen verwerkingsactiviteiten die als geautomatiseerde besluitvorming kunnen worden aangemerkt. Geautomatiseerde besluitvorming is het vermogen om met technologische middelen beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst. 

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan met Scanium verbonden ondernemingen om de doeleinden te bereiken. (zie sectie 2)

Wij geven ze niet door aan derden, behalve : 

Indien de verwerking van gegevens, met name via een onderaannemer, met zich meebrengt dat de gegevens buiten de Europese Unie worden gebracht, zullen wij erop toezien dat uw gegevens worden beschermd overeenkomstig de ter zake geldende Europese wetgeving. 

Wij zullen ervoor zorgen dat derden aan wie wij uw gegevens doorgeven, deze op dezelfde veilige manier behandelen als wij en de nodige maatregelen nemen om ze te beschermen. 

Zoals vermeld in punt 2 hierboven is Scanium verbonden met verschillende andere ondernemingen en hun dochterondernemingen. In dit verband zullen wij uw persoonsgegevens aan hen doorgeven en kunnen wij deze met hen delen. Hieronder vindt u de verschillende verwerkingsactiviteiten, het doel ervan, de toepasselijke rechtsgrondslag en de betrokken categorieën van persoonsgegevens

VERWERKINGSACTIVITEIT DOEL GEGEVENSTYPE WETTELIJKE BASIS

Het delen van contactgegevens die van een exploitant zijn verzameld met andere exploitanten en met Scanium

Zorgen voor kwaliteitsgegevens binnen het Scanium- ecosysteem

Contact gegevens

Contractueel

Delen van gegevens en contactinformatie over aangeboden diensten met exploitanten, Scanium.

Zorgen voor correct onderhoud/reparatie van diensten

Technische informatie/gegevens

Contractueel

Het delen van door een exploitant verzamelde contact- en servicegegevens met een aan Scanium gelieerde onderneming

Zorgen voor kwaliteitsgegevens en correcte follow-up wanneer producten of diensten van een verwant bedrijf worden gekocht

Contactgegevens en informatie/technische gegevens

Contractueel Gewettigd belang

Meer informatie over toestemming

Scanium en haar verbonden ondernemingen verzamelen toestemming voor twee verschillende verwerkingsactiviteiten:

  • Voor onze algemene activiteiten wordt standaard toestemming gevraagd. Hiermee bedoelen wij communicatie via een nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen, informatie over nieuwe producten en diensten, promoties, enz. U zult alleen mededelingen ontvangen die zijn gebaseerd op informatie die wij rechtstreeks van u hebben verzameld (en dus niet zijn afgeleid of berekend).
  • Indien u toestemming geeft, krijgt u de gelegenheid om ook gepersonaliseerde toestemming te geven. Deze gepersonaliseerde toestemming houdt in dat Scanium en de andere ontvangers die u selecteert, op basis van alle informatie die wij over u hebben, een klantenprofiel kunnen creëren om u gepersonaliseerde communicatie te sturen. Op basis van uw klantprofiel zullen wij bijvoorbeeld een “beste schatting” maken van het tijdstip waarop wij u hierover een e-mail moeten sturen. Met gepersonaliseerde toestemming kunt u specifieke communicatie ontvangen op basis van uw profiel.

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij ze?

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de verwerking uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld; deze termijn varieert naar gelang van het doel van de verwerking, bijvoorbeeld

  • – 30 dagen voor uw contactgegevens wanneer u deelneemt aan een van onze “Live chat/discussie” op onze websites
  • – 6 maanden wanneer u online een koopaanbod of configuratie doet
  • – 1 jaar voor uw contactgegevens wanneer u deelneemt aan een demo
  • – 1 jaar voor uw contactgegevens wanneer u zich inschrijft bij de receptie van een van onze gelieerde ondernemingen
  • – 7 jaar voor boekhoudkundige/fiscale documenten
  • – 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van geschillendossiers
  • – 8 jaar na de beëindiging van een commerciële actie waaraan geen gevolg is gegeven.
Soms kan de termijn langer zijn, met name om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil.

Aan het einde van de bewaringstermijnen worden de persoonsgegevens geanonimiseerd, gewist of onbruikbaar gemaakt.

Welke rechten heb je?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u aan ons verstrekt:

  • Recht van toegang en recht op overdraagbaarheid van uw gegevens:

U hebt het recht van toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht te vernemen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, en te vernemen met welke doeleinden, welk soort gegevens wordt verwerkt, aan welke personen deze gegevens worden meegedeeld en hoe lang zij worden bewaard. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en om deze door te geven of ons te verzoeken deze door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke

  • Recht op correctie/verwijdering – recht om te worden vergeten

U hebt het recht te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd indien u vindt dat ze onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken

  • Recht op correctie/verwijdering – recht om te worden vergeten

U hebt het recht te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd indien u vindt dat ze onjuist of onvolledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken

  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of klantenwerving zonder enige rechtvaardiging.

  • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de verwerking van uw gegevens te laten beperken indien u de juistheid ervan betwijfelt, indien u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of indien uw gegevens nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, ook al hoeven wij ze niet langer te verwerken.

  • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Indien u dat wenst, kunt u altijd een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) op het volgende adres Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse, 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be .

De eerste 4 rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek “Gegevensverwerking en aansprakelijkheid”.

 

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende regelgeving, hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (DPO – Data Protection Officer – e-mail: DPO(@)scanium.be – adres: Metrologielaan 10, 50, 1130 Haren).